Havnereglement

Rev. 5.4.2002

REGLEMENT

FOR

SKIBOTN

BÅTHAVN

§ 1. Alle faste brukere av Skibotn båthavn skal være medlemmer av Skibotn Båtforening.

§ 2 Båthavnen disponeres av Skibotn båtforening og alle brukere av Skibotn båthavn må rette seg etter båtforeningens reglement, instrukser og pålegg. Båtplass i Skibotn båthavn anvises av styret i båtforeningen eller den styret bemyndiger til dette.

§ 3 Båteier som er medlem av båtforeningen kan få kjøpe båtplasser. Ved kjøp av plasser, kjøper båteier en rett til båtplass, ikke en plass.

Det er ikke tillatt å etablere seg med egne faste fortøyninger/installasjoner i havnebassenget. Slike innretninger vil bli fjernet uten varsel for eiers regning.

Leien forfaller 1. mai hvert år.

§ 4 Yrkesfiskere gis anledning til å etablere en egen brygge i samarbeid med båtforeningen. Denne kan ikke overføres til tredjeperson.

Det gjelder de samme krav til utformingen og utseende til denne bryggen som de andre båtplassene.

§ 5 Styret i Skibotn båtforening eller den styret bemyndiger, kan pålegge båteier å bytte båtplass dersom en finner dette nødvendig for å få en mer hensiktmessig plassering av båtene.

§ 6 Framleie, utlån og bytte av båtplass er ikke tillatt uten styrets samtykke. Dersom en båteier ønsker å avhende sin båtplass, disponeres plassen av styret som kan selge båtplassen. Tidligere eier vil da få oppgjør når den nye eier er funnet. Tidligere eier vil få refundert det beløp som er lavest av opprinnelig båtplassavgift og dagens avgift.

§ 7 Større båter må vurderes individuelt med hensyn til båtplass.

§ 8 Båter som ligger ved flytebrygge skal være forsvarlig fortøyd med minst 2 fortøyninger forut og to fortøyninger akter og slik at båten alltid ligger klar av flytebrygga. Det skal nyttes fjærende fortøyning; gummidempere og synketau.

§ 9 Båteier må sørge for at eksos fra eget fartøy ikke er til ulempe for omgivelsene på noen måte. Oljesøl, tømming av klosett, fiskeavfall og annen forurensing er forbudt innenfor havneområdet. Søppel skal ikke legges igjen i havneområdet.

Overtredelse av disse reglene og etter skriftlig advarsel kan styret midlertidig eller permanent bortvise båteier.

§10 Under ferdsel i havna skal farten ikke være større enn nødvendig for å kunne manøvrere – innenfor havneområdet må ikke farten overstige 3 knop under noen omstendigheter.

§11 Joller og lettbåter skal anbringes på eget sted markert av styret.

§ 12 Skibotn båtforening har ikke noe ansvar for båter som ligger i båthavna, Ei heller uforutsette strømbrudd som kan føre til skade på utstyr.

Alle båter skal ha ansvarsforsikring. Båteier er til enhver tid ansvarlig for egen båt. Båteier er ansvarlig for skade han eller hans båt måtte påføre havneanlegget eller andre båter.

Båter som på grunn av manglende tilsyn blir til ulempe i havna eller i havneområdet, kan flyttes eller fjernes på eiers regning dersom forholdene ikke blir rettet på etter en advarsel.

§13 Når båten er tatt på land om høsten må båteier fjerne/sikre alle fortøyninger.

§14 Alle medlemmer av Skibotn båtforening har plikt til å føre tilsyn med havna og melde fra til styret eller den styret har satt som bryggesjef om uregelmessigheter.

§15 Styret kan pålegge alle båteiere med plass i båthavna et visst antall dugnadstimer pr år eller få dette godtgjort med et kronebeløp. Styret fastsetter timeprisen.

§ 16 Skibotn båtforening ved styret har fullmakt til å bortvise båteier med båter dersom de ikke retter seg etter de pålegg som båtforeningen med bakgrunn i reglement har kommet med. Før en slik bortvisning skal den det gjelder få skriftlig advarsel. Styret kan bortvise båteier for inntil år ved gjentatte og alvorlige regel- og sikkerhetsbrudd. Ved mindre alvorlige brudd kan styret suspendere midlertidig. Suspensjonen kan være inntil 6 måneder. Ved bortvisning taper båteier sin båtplass. Bortvising og suspensjon kan ankes til årsmøtet i båtforeningen. Årsmøtet behandler anken med endelig virkning. Årsmøtets avstemning skal være skriftlig.

§ 17 Styret i Skibotn båtforening oppnevner en havnekomité på 3 medlemmer m/varamenn. Havnekomiteen skal påse at forholdene ved Skibotn båthavn til enhver tid er i samsvar med reglement for havna. Havnekomiteen er underlagt styret.

§ 18 Enhver bruker av Skibotn båthavn forplikter seg til å holde god orden og rydde etter seg. Eventuelle vrak skal fjernes. Skjer det ikke kan båtforeningen gjøre det på eiers regning. Dersom båteier eller andre skulle påføre anlegget eller havna skade av noe slag, skal dette meldes til styret i Skibotn båtforening snarest. Styret vil ta stilling til eventuelle erstatninger/reparasjoner.

§19 Reglement for Skibotn båthavn kan bare endres ved årsmøtevedtak i Skibotn båtforening. Vesentlige endringer skal godkjennes av Storfjord kommune ved formannskapet.

Del denne siden