Vedtekter Skibotn Båtforening

Rev. 1994

VEDTEKTER

FOR

SKIBOTN

BÅTFORENING

Etablert 22. mai 1991

§ 1. FORMÅL

Foreningens navn er Skibotn Båtforening

Dens formål er å utbre interessen for båtsport og å utbedre havneforholdene, opplagsplassene og utsettingsplassene for båter ved Skibotn Båthavn.

Foreningen skal inneha leiekontrakt og styringsrett over havneområdet.

Foreningens formål er å øke trivselen for lokalbefolkningen og å bidra til en bedre utnytting av sjøen i nærings- og reiselivssammenheng.

Foreningens formål er ellers i samsvar med KNMFS normalvedtekter § 2:

Skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser.

Utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og fellesarrangementer.

Sikre friarealer og bedre mulighetene for bruk av disse.

Bekjempe forurensing av sjø og båtmateriell.

Ivareta medlemmenes hevdvunne rettigheter til fornuftig utnytting og bruk av havet.

Arrangere konkurranser som prøver deltakernes sjømannskap og materiellets kvalitet.

Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet.

S.B.F. skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmers fordel.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpen for alle sjø- og båtinteresserte.

Medlemskap forplikter den enkelte til å arbeide for foreningens formål og å følge lover og reglement.

Bare de som har betalt kontingent til årsmøtet har stemmerett og kan velges til verv i foreningen.

Også bedrifter og institusjoner kan være medlemmer.

Utenlandske statsborgere kan opptas som medlemmer etter søknad til styret med samme forpliktelser som ifølge vedtektene.

§ 3 EKSKLUSJON

Medlemmer som ved sin oppførsel skader foreningen eller vekker anstøt eller som ikke overholder foreningens lover og reglement, kan når advarsel ikke hjelper, ekskluderes av styret.

Styrets dom kan av vedkommende ankes inn for første årsmøte som ved alminnelig stemmeflertall fatter endelig avgjørelse.

§ 4 KONTINGENT

Kontingent fastsettes hvert år på årsmøtet etter innstilling fra styret.

Kontingent betales i henhold til § 2.

Den som ikke betaler sin kontingent etter 2 år kan av styret strykes som medlem.

Medlemskontingent 1998

Enkeltmedlem/familemedlem kr 150,-

Bedrifter kr 300,-

Bedriftsmedlemskap gir 1 stemme.

§ 5 STYRET

Foreningen ledes av et styre på 5 – fem – medlemmer med 3 – tre – vararepresentanter.

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.

Årsmøtet velger: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Disse velges for 2 år. Varamenn og revisorer velges hvert år.

Styret velges på årsmøtet.

Alle aktive medlemmer er pliktige til å ta verv i styret.

§ 6 STYRETS OPPGAVER

Styret har den alminnelige administrative myndighet.

Det sammenkaller til møter og fremlegger for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og regnskap for det forløpne år i revidert stand.

Styret tildeler båtplass i Skibotn båthavn i samsvar med reglement for Skibotn båthavn.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre – medlemmer er tilstede. Derav enten leder eller nestleder.

I tilfelle stemmelikhet på styremøter eller andre møter i foreningen, gjør den årsmøtevalgte leders stemme utslaget.

Leder hefter for foreningen med sin underskrift.

Til årsmøtet legger styret frem forslag til handlings- eller tiltaksplan for det kommende år. Styret legger også frem forslag til budsjett for det kommende år.

I økonomiske saker hefter leder og kasserer for foreningen med sine underskrifter.

§ 7 ÅRSMØTE

Det ordinære årsmøte er foreningens øverste myndighet.

Årsmøte avholdes hvert år i løpet av mars måned.

Årsmøte innkalles med 14 dagers varsel enten med kunngjøring i lokalavisene, ved oppslag på sentrale steder i bygda eller ved skriftlig innkalling til hvert enkelt medlem.

På det ordinære årsmøtet behandles:

Årsberetning.

Regnskap.

Fastsettelse av kontingenter og innmeldingsgebyr.

Valg av styre i henhold til § 5

2 revisorer

Eventuelle utvalg/komiteer

3 medlemmer til valgkomité

Saker som skal/ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende seinest 10 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 av styret og 5 av de øvrige medlemmene er tilstede.

Årsmøtet behandler styrets budsjettforslag.

Årsmøtet behandler handlings- eller tiltaksplan for det kommende år.

Stemmetegn under avstemming er til vanlig ved håndsopprekning. Ved valg skal avstemming være skriftlig dersom en eller flere av de fremmøtte medlemmene forlanger det.

Årsmøtet avgjør hvorvidt foreningen skal tilsluttes KONGELIG NORSK MOTORBÅTFORBUND (KNMF.) (Det tegnes ikke medlemskap i KNMF for 1991.)

§ 8 ENDRINGER

Forslag til lov- og regelforandring avgjøres på det ordinære årsmøtet med 2/3 flertall.

Andre forslag, valg og lignende avgjøres med simpelt flertall.

Det kreves 2/3 flertall for foreningens oppløsning og vedtaket må gjøres på 2 – to – etter hverandre følgende årsmøter og/eller ekstraordinære årsmøter.

§ 9 EKSTARORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skjer med 8 dagers varsel og skriftlig til hvert medlem og med angivelse av hvilke saker som skal behandles.

Et ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med det antall som møter.

Del denne siden